Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest TRADAMEBLE SP. Z O.O., KRS 0000875051KRS z siedzibą ul. Nowa 5 63-600 Kępno, NIP 6192052762, REGON 387752467, adres e-mail: biuro@trada.eu, numer telefonu: 782022104, informuje, że:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 1. w przypadku konsumentów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres wysyłki, adres e-mail, nr telefonu (jeżeli zostanie podany),

 2. w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres wysyłki, adres e-mail, nr telefonu (jeżeli zostanie podany)

- zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

W przypadku wszelkich pytań, wątpliwości oraz żądań dotyczących ochrony danych osobowych jesteśmy dla Państwa dostępni pod adresem e-mail sklep@tradameble.pl lub numerem telefonu 782022104.

Państwa dane są przetwarzane w następujących celach:

 1. w celu podjęcia działań zmierzających do rejestracji konta w sklepie internetowym, a także w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. w celu rejestracji konta w sklepie internetowym i świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych w sklepie internetowym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 3. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 5. w celach analitycznych i statystycznych: dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia statystyk odwiedzin sklepu internetowego, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 6. w celu realizacji zobowiązań publicznoprawnych, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek rejestracji konta w sklepie internetowym oraz dokonywania w nim zakupów.

Jeżeli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy odmówić rejestracji konta w sklepie internetowym, a także uniemożliwić dokonywanie w nim zakupów.

Państwa dane osobowe Administrator może udostępniać: kancelarii prawnej, administratorowi systemów informatycznych, podmiotowi prowadzącemu obsługę księgową, a także podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom oraz podmiotom realizującym płatności elektroniczne i płatności kartą (w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń), organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (np. organy podatkowe).

Przekazanie danych osobowych ww. podmiotom nie następuje w każdym przypadku. Przekazujemy dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe są przechowywane do wyczerpania wzajemnych roszczeń obu stron wynikających z zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego umowy, nie krócej jednak niż przez ustawowy okres przechowywania dokumentów podatkowych Administratora związanych z zawartą umową.

Jeżeli nie zawieracie Państwo z nami umowy za pośrednictwem naszego sklepu, dane osobowe przechowujemy przez okres korzystania z usługi elektronicznej Konto, o której mowa w 2.1.1.1. Regulaminu Sklepu.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii;

 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 3. prawo do przenoszenia danych;

 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.